Pneumoalergo

Náš team

doc. MUDr. BREZINA Martin, CSc.

doc. MUDr. BREZINA Martin, CSc.

Mám vyše 25ročnú prax v pediatrii a pediatrickej pneumológii a alergológii. Pracoval som na Ústave prevent. a klinickej medicíny ako interný ašpirant, kandidátsku dizertačnú prácu „Funkčné poruchy dýchacieho ústrojenstva u detí“ som obhájil r. 1982, potom som pracoval na Klinike pre deti a dorast Dérerovej NsP, od r. 1995 do 2004 na Klinike detskej pneumológie NÚTARCH resp. FN Bratislava, od r. 1999 vo funkcii prednostu kliniky a vedúceho výučbovej základne SZU v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia a pediatrická alergológia a imunológia. Mám tri kvalifikačné atestácie (pediatria I. a II. stupeň a špecializačná atestácia v odbore pneumológia a ftizeológia) a  skúšku v subšpecializácii pediatrická alergológia a imunológia. Publikoval som asi 45 publikácií v odborných časopisoch doma aj v zahraničí, som spoluautorom v niekoľkých učebniciach a monografiách. Tri práce, ktorých som bol autorom resp. spoluautorom, boli ocenené odbornými spoločnosťami Slov. lekárskej spoločnosti ocenením „Najlepšia publikácia roka“. Publikácie, ktorých som bol autorom/spoluautorom boli 75x citované, z toho 37 citácií v zahraničných lekárskych časopisoch. Som členom v redakčných radách časopisov Detský lekár a Respiro, členom výboru Sekcie pediatrickej pneumológie SPS, som členom European Respiratory Society, SPS, SPFS, SSAKI a Slov. lekárskej komory. R. 2008 mi bola Slovenskou pediatrickou spoločnosťou SLS udelená bronzová medaila Za zásluhy.

Jazykové znalosti: anglicky a rusky (plynne slovom aj písmom), maďarsky a nemecky (hovorové znalosti).
Záľuby: cyklistika, plávanie, lyžovanie (bežecké aj zjazdové), počúvanie klasickej hudby.

 

MUDr. DRUGDA Branislav

MUDr. DRUGDA Branislav

Som lekár s 15ročnou praxou. Mám dve špecializačné atestácie: z interného lekárstva a z pneumológie a ftizeológie. Po abslovovaní LF UK v r. 1993 som nastúpil ako lekár do Národného ústavu tuberkulózy a respiračných ochorení, kde sa formoval môj profesný profil v orientácii na diagnostiku a liečbu nielen bežných, ale aj zriedkavých ochorení dýchacieho systému. Od r. 1997 som pôsobil vo funkcii primára Kliniky funkčnej diagnostiky NÚTARCH až do októbra 2003, kedy som prešiel pracovať do Pneumo-Alergo Centra. Počas môjho pôsobenia v Nár. Ústave tuberkulózy a respiračných ochorení som bol spoluzakladateľom Centra pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých a Centra pre pred- a potransplantačnú starostlivosť o pacientov zaradených do programu transplantácie pľúc. Som spoluautorom publikácií Štandardné diagnostické postupy, Praktická respirológia a ftizeológia; som autorom resp. spoluautorom v 12 časopiseckých publikáciách, prednášal som na kongresoch doma aj v zahraničí. Som členom Slov. pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a European Respiratory Society.

Jazykové znalosti: pasívne anglicky a rusky. Narodil som sa v Detve. Som ženatý, s manželkou máme dvoch synov.
Záľuby: Rodný kraj mi poskytoval výborné možnosti pre bežecké lyžovanie (bol som juniorský majster Slovenska), po presťahovaní do Bratislavy zo športov rekreačne hrávam futbal a tenis. K mojim záľubám patria aj kulinárne špeciality.

 

MUDr. DRUGDOVÁ Mária

MUDr. DRUGDOVÁ MáriaSom lekárka s 13ročnou praxou. Mám dve špecializačné atestácie: z interného lekárstva a z pneumológie a ftizeológie. Okrem toho som absolvovala viacero školení na Slovensku a v zahraničí (Racionálna antibiotická liečba, Nové diagnostické a liečebné postupy vo vnútornom lekárstve, Advances in respiratory medicine (UK), Klinická imunológia pri ochoreniach dýchacieho systému, Škola pneumológie a ftizeológie, Principles of clinical research (UK), Funkčná diagnostika porúch dýchacieho ústrojenstva, Monitoring of airway diseases (Maďarsko, Holandsko) a zúčastnila som sa krátkodobého školiaceho pobytu v USA – ACCP International physician mentoring program. V r. 1995-2001 som pracovala na Klinike funkčnej diagnostiky NÚTARCH (Bratislava-Podunajské Biskupice) ako sekundárny lekár. Podielala som sa na založení Centra pre dospelých pacientov s cystickou fibrózou. V r. 2001-2002 som pracovala ako klinický monitor a odborný poradca pre pneumológiu vo farmaceutickej spoločnosti  GSK Slovakia, v r. 2002-2003 ako samostatne pracujúci lekár, resp. ako primárka poliklinického odd. TARCH na Cukrovej ul. v Bratislave. V Pneumo-Alergo Centre pracujem od začiatku jeho činnosti v októbri 2003. Som členkou Slov. pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a European Respiratory Society. Výsledky mojej medicínskej činnosti som predniesla na kongresoch doma aj v zahraničí.

Jazykové znalosti: anglicky (slovom aj písmom), rusky (hovorové znalosti). Narodila som sa v Bratislave. Som vydatá, máme dvoch synov.
Záľuby: medicína, turistika, jazda na koni, lyžovanie, spev a klasická hudba.

 

MUDr.Rennerová Zuzana

MUDr.Rennerová ZuzanaTohto času na materskej dovolenke s dcérou Karolinkou narodenou 20.8.2009. Som lekárka s 11 ročnou praxou. Mám 3 špecializačné atestácie- dve z odboru Pediatria a jednu z odboru Klinická imunológia a alergológia. Od ukončenia Lekárskej fakulty UK v Bratislave v r. 1996 som až do r. 2007 pracovala v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pod vedením Doc. MUDr. Pohanku, PhD a MUDr. Fábryho, PhD. V rokoch  2001- 2005 som absolvovala 3 -ročné postgraduálne štúdium na Detskej klinike Univerzity La Sapienza v Ríme so zameraním na alergické a pľúcne ochorenia. Štúdium som ukončila obhajobou doktorandskej práce na tému „Vzťah medzi astmou, atopiou a reaktivitou kože na úrovni populácií“.  Absolvovala som niekoľko medzinárodných kurzov: „Meranie pľúcnych funkcií u malých detí“ (vo Francúzsku, organizovaný Európskou respiračnou spoločnosťou- ERS),  „Potravinová alergia“  (v Dánsku, organizovaný Európskou akadémiou alergológie a klinickej imunológie- EAACI ). Zúčastnila som sa tiež viacerých školení organizovaných v Slovenskej a Českej republike so zameraním na novinky v imunológii a alergológii. V rámci predatestačnej prípravy som absolvovala 2 špecializačné stáže na Subkatedre alergológie a klinickej imunológie (Nemocnica na Homolce) a v Ústave klinickej imunológie a mikrobiológie  (Všeobecná fakultná nemocnica) v Prahe. Som členkou niekoľkých odborných spoločností: Slovenskej lekárskej spoločnosti, Európskej alergologickej a imunologiockej spoločnosti - EAACI. Som spoluautorkou viacerých slovenských aj zahraničných publikácií, autorkou a spoluautorkou posterov prezentovaných na slovenských aj medzinárodných kongresoch.

Ovládam anglický a taliansky jazyk. Narodila som sa v Bratislave, som vydatá. Rada mám všetky športy spojené s pobytom v prírode - lyžovanie, skialpinizmus, turistika, cyklistika. Zaujímam sa tiež o divadlo, hudbu, výtvarné umenie.

 

MUDr. POSTULKA Ján

MUDr. POSTULKA JánPracujem ako lekár od roku 1996. Mám 2 špecializačné atestácie: z vnútorného lekárstva (1999) a kardiológie (2003), v roku 2001 som získal certifikát z echokardiografie. Absolvoval som zahraničné kurzy z kontrastnej echokardigrafie (UK, 2003) a Live 3D echokardiografie (NL, 2009).Som členom Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Pracovnej skupiny echokardiografie Európskej kardiologickej spoločnosti (WGE of ESC). Od roku 1996 pracujem ako lekár oddelenia neinvazívnej kardiológie Ústavu kardiovaskulárnych chorôb, v súčasnosti Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Jazykové znalosti: anglicky (slovom aj písmom). Narodil som sa v Bratislave. Som ženatý, mám dve deti.
Záľuby: šport (najmä cyklistika), film, PC.

 

MUDr. Andrea Koprdová

MUDr. Andrea KoprdováOdbornosti: interná medicína, klinická imunológia a alergológia

  • Členka viacerých lekárskych spoločností:
  • Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
  • Česká spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
  • Európska akadémia alergológie a klinickej imunológie
  • Ako aj: Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov, Slovenská internistická spoločnosť, Česká lekárska spoločnosť J.E.Purkyně

Po ukončení štúdií na lekárskej fakulte pracovala ako internistka. Po odbornej atestácii z internej medicíny v roku 1997 pôsobila na JIS interného oddelenia. Klinickej imunológii a alergológii sa intenzívne venuje od roku 1999, v rámci ktorej okrem kvalifikačnej atestácie v roku 2000 absolvovala študijné pobyty a množstvo školení na Slovensku, v Českej republike, v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Kanade, kde získala rôzne certifikáty vo svojom odbore, z ktorých mimoriadne významná ‐ najmä z hľadiska odbornosti v klinickej imunológii a alergológii ‐ je odborná skúška, ktorú úspešne zložila v júni 2012 na Európskej Akadémii Alergológie a Klinickej imunológie vo švajčiarskej Ženeve.

 

MUDr. Veronika Pružincová

 

 

MUDr. Marianna Šeligová PhD. 

 

 

Mgr. Elena Reháková

Mgr. Elena RehákováSom diplomovaná zdravotná sestra s dlhoročnou praxou na anesteziologicko – resuscitačnom oddelení  (NÚTRCH Podunajské Biskupice). Absolvovala som strednú zdravotnícku školu v Skalici,  postgraduálne štúdium v odbore diplomovaná všeobecná zdravotná sestra (SZŠ Bratislava) a bakalárske a magisterské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Okrem toho v rámci ďalšieho vzdelávania mám ukončené špecializačné štúdium z anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny (SPAM Bratislava), v manažmente v ošetrovateľstve (SPAM Bratislava), certifikát z hojenia rán ( Praha 2001) a certifikát z funkčnej diagnostiky (SZU Bratislava-2003). Od roku 1984 do roku 2003 som pracovala na anesteziologicko – resuscitačnom oddelení  (NÚTRCH Podunajské Biskupice) ako anesteziologicko-resuscitačná sestra, od roku 1998 ako staničná sestra. V r.1991 – 1993 som absolvovala pracovnú stáž na oddelení intenzívnej medicíny v Nemecku (Saint Vinzenz Krankenhaus Hanau am Main),  a od roku 2003  doteraz pracujem v Pneumo Alergo Centrum ako manažerka pre ošetrovateľstvo. Narodila som sa v Skalici.

Jazykové znalosti: nemecky, anglicky.
Záľuby: Zaujímam sa o film, divadlo, literatúru a cestovanie... 

 

Beáta Dudinská

Beata DudinskaPochádzam z Bratislavy a tu som na Strednej zdravotníckej škole absolvovala štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra. Neskôr som na Slovenskej zdravotníckej univerzite získala špecializáciu v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Teóriu som dopĺňala praxou na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚTaRCH Podunajské Biskupice a Univerzitnej nemocnice Ružinov, kde som v rokoch 2000 až 2012 pracovala ako anestéziologická sestra. V Pneumo–Alergo Centre pracujem v imunologickej ambulancii ako zdravotná sestra od septembra 2014.

 

Terezia Paráková

Som diplomovaná zdravotná sestra. Strednú školu som absolvovala v Bratislave (1996) a rovnako aj vyššie odborné vzdelanie ako diplomovaná všeobecná sestra (2004). Mám ukončenú špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (2006). Pracovala som ako zdravotná sestra na oddelení cievnej chirurgie v NÚSCH, Bratislava. Od roku 2013 až doteraz pracujem v Pneumo-Alergo Centre na pneumologickej ambulancii ako diplomovaná zdravotná sestra. Narodila som sa v Bratislave, som vydatá.

Jazykové znalosti: anglicky.
Záľuby: pečenie - cukrárstvo, literatúra.

 

Monika Kršaková

Monika KršakováOd roku 2004 pracujem v Pneumo-Alergo centre ako recepčná. Narodila som sa v Bratislave .Mám dve deti.

Zaľuby: hudba,film a turistika.