Pneumoalergo

Medicína založená na dôkazoch, zabezpečenie kvality a kontrola kvality liečby .

(spracovali: K. Bergendiová, M. Drugdová, B. Drugda, M. Brezina)

Na našom pracovisku využívame len tie vyšetrovacie metódy a liečebné postupy, ktoré majú oporu v štandardných diagnostických a liečebných postupoch a sú v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch (evidence based medicine). Preto v našom centre neposkytujeme žiadne liečebné postupy z oblasti alternatívnej medicíny a liečiteľstva (napr. homeopatiu, akupunktúru a pod.).

Pozn.: Pri tých chorobách (ide zvyčajne o choroby so zriedkavým výskytom), ktoré nemajú odbornými spoločnosťami či inými autoritami určené štandardné terapeutické postupy, pristupujeme k liečbe na základe poznatkov v odbornej literatúre a našich vlastných skúseností.

Štandardné terapeutické postupy sú dôležitým nástrojom pre zabezpečenie kvality liečby. Nemenej významným prvkom je aj kontrola kvality liečby, pri ktorej sa využívajú merateľné parametre zdravia, resp. choroby, ktorými sa dá kvantitatívne určiť stupeň poškodenia (orgánu, orgánovej funkcie), resp. dá sa objektívnejšie určiť odpoveď pacienta na liečbu. Najjednoduchším príkladom je hypertenzná choroba: Pacient sa môže cítiť celkom dobre, občasným príznakom nepripisuje význam – ale ak mu lekár štandardizovaným spôsobom nameria zvýšené hodnoty krvného tlaku, je to jednak podnet na doplnkové vyšetrenia zamerané na objasnenie pôvodu hypertenzie a včasnú diagnostiku komplikácií, ktoré hypertenziu sprevádzajú, jednak je to dôvod na liečbu, lebo medicínskymi štúdiami je dokázané, že neliečená hypertenzia zvyšuje chorobnosť, zvyšuje mortalitu a skracuje život..

Objektivizovať odpoveď pacienta na liečbu je veľmi dôležité, lebo hodnotenie liečby podľa subjektívneho vnímania príznakov zo strany pacienta je značne nespoľahlivé (aj keď z pohľadu pacienta je úprava chorobných príznakov podstatným kritériom úpešnosti liečby).

Úskalia zabezpečenia kvality liečby a kontroly kvality si objasnime na príklade prieduškovej astmy – jednej z najčastejších chorôb, ktoré v našom PAC komplexne liečime.

Astma - zabezpečenie kvality, kontroly účinnosti a bezpečnosti liečby.

Podstata astmy je v dvoch chorobných procesoch, ktoré sa vzájomne pri utváraní chorobných príznakov dopĺňajú, prípadne posilňujú.

Jednou takouto zložkou je bronchospazmus, t.j. chorobný kŕč prieduškového svalstva. Úlohou tohto svalstva je regulácia prierezu priedušiek. Pri astme však je táto funkcia chorobne prestrelená do tej miery, že cez priedušky zúžené v dôsledku bronchospazmu pacient dýcha s ťažkosťami, s vynaložením zvýšenej práce, čo sprevádza pocit dusenia až pocit vážneho ohrozenia života. Až do polovice osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa bronchospazmus považoval za podstatnú chorobnú črtu astmy a liečba sa zameriavala na jeho uvoľňovanie. Na liečbu bronchospazmu pri astme sa v priebehu desaťročí vyvinulo niekoľko skupín dobre účinných liekov (beta2mimetiká, deriváty atropínu s parasympatolytickým účinkom, teofylín a jeho deriváty). Je paradoxom, že tieto lieky - hoci pacientovi zvyčajne prinášajú rýchlu úľavu – nie sú liekmi, ktoré by zásadným a priaznivým spôsobom ovplyvnili priebeh a prognózu choroby.

Priebeh a prognózu pri astme totiž najvýznamnejšie ovplyvňuje osobitný druh zápalu postihujúceho priedušky astmatického pacienta. Tento zápal podporuje bronchiálnu hyperreaktivitu, t.j. chorobne zvýšenú náchylnosť na bronchospazmus. Čo je ale podstatné – ak je tento zápal neliečený, má za následok remodelovanie, t.j. chorobnú prestavbu štruktúry priedušiek. Toto remodelovanie napokon môže vyústiť až do nezvratných zmien znižujúcich kvalitu života, obmedzujúcich až invalidizujúcich postihnutého astmatika, resp. skracujúcich život.

Pri liečbe tohto zápalu sa využívajú predošetkým kortikosteroidy, ktoré ako jediná skupina protiastmatických liekov majú poprednými svetovými odbornými spoločnosťami (European Respiratory Society, American Thoracic Society, American Academy of Allergology and Clinical Immunology) priznaný status chorobu modifikujúceho lieku. To je taký liek, ktorý dokáže priaznivo pozmeniť až úplne zastaviť chorobné procesy (remodelovenie) a tým zásadne zlepšiť prognózu ochorenia. Kortikosteroidy sú lieky odvodené od glukokortikoidov – hormónov, ktoré sa tvoria v kôre nadobličiek. Aj keď v liekových molekulách kortikoidov sú ich hormonálne účinky potlačené (akcentovaný je ich protizápalový účinok), pri dlhšom podávaní, resp. pri podávaní vyšších dávok sa ich hormonálna aktivita môže prejaviť istým spektrom nežiaducich liekových účinkov. Treba zdôrazniť, že v laickej populácii prevládajú neprimerane zveličené obavy z užívania kortikostertoidov (kortikofóbia). Malé dávky inhalačných kortikosteroidov typu beklometazon, budezonid, flutikazon, mometazon (do 400 m g/deň) nemajú u naprostej väčšiny pacientov žiadne vedľajšie účinky. Pri dlhodobom podávaní vyšších dávok inhalačných kortikosteroidov a osobitne potom pri tzv. systémovom podávaní kortikosteroidov (formou tabletiek alebo injekcií) treba rátať aj s možným výskytom vedľajších účinkov liečby. V takýchto prípadoch lekár zvažuje liečebný prínos podávania lieku, oproti potenciálnym negatívam pre pacienta vyplývajúcim z vedľajších účinkov, prípadne k liečbe priraďuje pomocnú liečbu zameranú na predchádzanie či potlačenie vedľajších účinkov.

Jedným z úskalí pri liečbe astmy je to, že už aj pomerne malé dávky inhalačných kortikoidov dokážu zmierniť príznaky. S pretrvávaním zmiernených príznakov sa pacient a aj jeho lekár neraz uspokoja a pacient síce pociťuje úľavu, ale pri nedostatočnej liečbe (nedostatočnom dávkovaní lieku) zápal potichu tlie ďalej a pokračuje v remodelovaní dýchacích ciest. Na druhej strane súbežne s astmou môže u jedného pacienta ísť aj iné ochorenie dýchacieho ústrojenstva (napr. súbežný výskyt astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc). Kortikoidy pri liečbe resp. potlačení príznakov súbežného ochorenia nemusia účinkovať a takýto pacient je vystavený riziku zbytočného predávkovania liečby. (Podľa údajov v odbornej literatúre sa častejšie vyskytuje nedostatočná liečba pri poddávkovaní liekov.)

Riziko poddávkovania prípadne predávkovania liekmi je najmä u pacientov liečených iba na základe symptomatológie (príznakov) a základných vyšetrovacích metód (počúvanie fonendoskopom, základná spirometria). Ako sme si povedali vyššie, záludnosťou astmy je to, že aj poddávkovanou liečbou sa zvyčajne u pacientov pomerne ľahko podarí zmierniť, prípadne úplne potlačiť chorobné príznaky, ale zďaleka sa nemusí podariť potlačiť podstatu choroby, čo spočíva v potlačení bronchiálnej hyperreaktivity a predovšetkým v potlačení zápalu v dýchacích cestách. Kvalitnou liečbou sa u väčšiny detských pacientov dokonca dá navodiť vyhasnutie tohto zápalu a tým aj vyliečenie astmy. U dospelých astmatikov sa úplné vyliečenie astmy zvyčajne nedarí, ale tu je veľmi dôležité udržať zápal dýchacích ciest pod efektívnou kontrolou, čím sa zabraňuje ďalšiemu postupu chorobných zmien (remodelácie) a zhoršovania prognózy.

Práve na kontrolu týchto základných čŕt astmy (ale aj celého radu ďalších ochorení dýchacieho ústrojenstva) máme v Pneumo-Alergo Centre pripravenú sadu špičkových prístrojov, ktorými sa dajú choroby nielen presnejšie diagnostikovať, ale dá sa nimi účelne a vedecky podložene monitorovať aj kvalita a účinnosť liečby omnoho spoľahlivejšie, než to umožňujú základné vyšetrenia. Paleta našich vyšetrovacích metód sa dá účelne uplatniť nielen pri diagnostike a počas liečby, ale aj pri vysadzovaní pacienta z liečby a pri následnej kontrole pretrvávania liečebného efektu, kedy prípadný návrat choroby (recidívu) dokážeme zachytiť omnoho skôr, než pacient začne pociťovať príznaky prípadnej recidívy.